Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХЕМОФИЛИЯ“

(Приет на Редовното общо отчетно-изборно събрание, проведено на 29 март 2015 г. в гр. София)

Глава Първа
НАИМЕНОВАНИЕ, УЧРЕДИТЕЛИ, СЕДАЛИЩЕ И СТАТУТ

Чл. 1. Българска Асоциация по Хемофилия, наричана по долу за краткост „Сдружението“ е доброволна неправителствена, нерелигиозна и политически необвързана организация, обединяваща физически и юридически лица с идеална цел и развива дейността си в съответствие с настоящия Устав и действащото в Република България законодателство.

Чл. 2. Сдружението е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл. 3. Седалището на управление на Сдружението е: гр. София, община Столична, Район „Красно село“, жк. „Хиподрума“, бл. 120, вх. А, ет. 2, ап. 6.

Чл. 4. Наименованието на Сдружението се изписва на:

 • български език: „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХЕМОФИЛИЯ“;
 • транслитерация:: „BULGARIAN HAEMOPHILIA ASSOCIATION“.

Чл. 5. Сдружението е създадено без ограничителен срок или прекратително условие.

Глава Втора
ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 6. Целта на Сдружението е:

 1. Защита на правата и законните интереси на болните деца, юноши, младежи и възрастни с хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и други редки форми на вродени коагулопатии (за краткост наричани по-надолу вродени коагулопатии) и осигуряването им на равни възможности с другите граждани;
 2. Социално интегриране на болните деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии и осъществяване на благотворителни дейности за решаване на проблемите в лечението и профилактиката;
 3. Рехабилитация на болните деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии;
 4. Оказване на помощ при получаване на образование, професионална подготовка и трудоустрояване на болните деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии при отчитане на спецификата на заболяването;
 5. Подобряване на социално битовото обслужване и жилищните условия на болните деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии;
 6. Съдействие в разработката и внедряването на съвременни системи и организации за медицинско обслужване, нови форми и методи на рехабилитация, в създаването и внедряването в производство на високоефективни лекарствени продукти, реактиви и други необходими на болните деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии средства и оборудвания;
 7. Подпомагане и осигуряване на обмен на информация за методите на лечение, образование и добрите социални практики за болните деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии;
 8. Популяризиране на проблемите на болните деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии, техните семейства и близки с оглед тяхното разрешаване;
 9. Пропаганда на кръводаряването, съдействие на службите по кръводаряване, активно привличане в работа към Сдружението на учени – медици, лекари и други специалисти.

Чл. 7. Средствата за постигане целите на Сдружението са:

 1. Участва в изработката на решения на държавната власт и местното самоуправление;
 2. Осъществява издателска дейност на безплатни материали изясняващи същността на вродените коагулопатии, тяхното клинично лечение, рехабилитация, профилактика и др. подобни;
 3. Представлява и защитава правата и законите интереси на своите членове, а така също и на всички болни деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии, техните родители, настойници, членове на семействата и сродници пред органите на държавната власт и управление и органите на местното самоуправление;
 4. Разработва и реализира програми и мероприятия в сферата на профилактиката и опазването на здравето, физкултурата и спорта по местожителство на болните деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии;
 5. Реализира програми и мероприятия, насочени към оказване на материална, медицинска и социална помощ на болните деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии;
 6. Предоставяне на специализирана/профилирана подготовка на родители, настойници и членове на семействата на болни деца, юноши, младежи и недееспособни болни с вродени коагулопатии, за да способства най-пълно за тяхната социална интеграция и личностни реализации;
 7. Предоставяне на специализирана/профилирана подготовка на пълнолетни и дееспособни болни с вродени коагулопатии, за да способства най-пълно за тяхната социална интеграция и личностни реализации;
 8. Предоставяне на специализирана/профилирана подготовка на преподаватели/възпитатели, специалисти и терапевти, насочващи се в областта на специалната педагогика, психология и рехабилитация;
 9. Мобилизиране на необходимото внимание към проблемите на болните деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии, от страна на държавата, неправителствения сектор и гражданското общество;
 10. Осъществяване съвместни мероприятия с други организации, с оглед интеграцията на болните деца, юноши и младежи с вродени коагулопатии с техните връстници
 11. Поддържа и развива сътрудничество с други сродни организации в страната и в чужбина;
 12. Организира и провежда конференции, симпозиуми, семинари, програми, курсове и други изяви;
 13. Участва в национални и международни конгреси и семинари;
 14. Членува в национални и международни пациентски организации.

Глава Трета
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 8. Сдружението има следния предмет на дейност:

 1. Разработва, реализира и провежда различни проекти, програми и инициативи самостоятелно или в съдружие с други организации за постигане на целите на Сдружението;
 2. Разработва, предлага и внася за разглеждане пред органите на местната и централната власт, пред други държавни институции и обществени организации предложения и документи за развитие на профилактиката и опазването на здравето, физкултурата и спорта по местожителство на болните деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии в съответствие с целите му;
 3. Извършва издателска, просветителска и пропагандна дейност чрез средствата за масово осведомяване и по всякакъв начин работи за популяризиране целите му;
 4. Сдружението може, след решение на Общото събрание, да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната му дейност, като може да използва постъпилите в резултат на тази стопанска дейност приходи единствено и само за постигане на определените в устава цели.

Глава Четвърта
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 9. (1) Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо и юридическо лице с нестопанска цел (без политически партии, стопански субекти и сдружения на религиозна основа), които приемат устава му, работят за постигане целите на Сдружението и отговарят на следните условия:

 1. Да са дееспособни лица над 18 години болни с вродени коагулопатии;
 2. Да са родители, настойници и членове на семействата на болни деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии;
 3. Да са здравни специалисти, работещи по проблемите на коагулопатиите и свързаните с тях патологични изменения;
 4. Лица, които проявяват интерес и желаят да работят за решаване на проблеми на болните с вродени коагулопатии, както и учени, преподаватели в специализираните учебни заведения;
 5. Да са дееспособни лица съпричастни към проблемите на болни деца, юноши, младежи и възрастни с вродени коагулопатии;
 6. Да са юридически лица работещи по проблемите на здравеопазването, рехабилитацията или социалното подпомагане.

(2) Членството е пълноправно и почетно.

(3) Членове на Сдружението са лицата участвали в учредяването му.

Чл. 10. Членуването в Сдружението е доброволно. Нови членове се приемат въз основа на писмено заявление по образец отправено до Управителния съвет. Управителният съвет утвърждава образеца на заявлението.

 1. За физическо лице: заявление по образец от лицето–кандидат, придружено с декларация, че приема устава му и че кандидатът отговаря на изискванията на настоящия устав;
 2. За юридически лица: копие от съдебната регистрация, решението за участие в Сдружението, взето в съответствие с Устава на кандидатстващата организация, което задължително следва да съдържа и решение за приемане на устава на Сдружението с посочване на представител в Общото събрание.

Чл. 11. В едномесечен срок от подаване на заявлението за членство Управителният съвет го разглежда и се произнася дали кандидата следва да бъде приет за член.

Чл. 12. Членството възниква от момента на приемането от Управителният съвет.

Чл. 13. (1) За почетен член може да бъде прието всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, както и юридическо лице с особен принос и заслуги в лечението, рехабилитацията, разяснителната и образователна дейност свързана коагулопатиите, допринесли за изпълнението на целите Сдружението. Почетните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание.

(2) Почетни членове се приемат въз основа на писмено предложение от поне 5% от членовете на Сдружението, отправено до Управителния съвет, като Управителният съвет може и служебно да издигне и разгледа кандидатура за почетен член.

(3) Почетното членство се утвърждава от Общото събрание.

Чл. 14. (1) Редовните членове участват в Общото събрание с по един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е член на управителен орган.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 15. Права на членовете на Сдружението:

(1) Членовете имат равни права и носят равни отговорности.

(2) Всеки член има право:

 1. да избира и да бъде избиран в колективните органи за управление;
 2. да участва и гласува лично или чрез свой представител в Общото събрание;
 3. да изисква по всяко време отчет за дейността на Сдружението и неговите управителни органи, както и да иска сведения по въпроси, засягащи неговите интереси;
 4. да изисква отмяна на незаконни и противоуставни решения и действия на управителните органи на Сдружението;
 5. свободно и публично да изразява и отстоява становища по всички въпроси от дейността на Сдружението и неговите органи за управление, да прави предложения и препоръки и да следи за реализацията им;
 6. да внася пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие дейността на Сдружението;
 7. да ползва с предимство пред други организации и лица, не членуващи в Сдружението, материалната база и да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия;
 8. да получава възнаграждение за положен личен труд или извършени услуги, когато това е уговорено изрично.

Чл. 16. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. да внесе встъпителната си вноска;
 2. редовно да внася членския си внос;
 3. добросъвестно и в срок да изпълнява задълженията си към Сдружението, поети за решаване на конкретни задачи;
 4. да изпълнява устава и решенията на Общото събрание и другите органи на управление;
 5. да съдейства за постигане целите.

Глава Пета
ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 17. Членският внос е годишен.

Чл. 18. Размерът на встъпителната вноска и членския внос се определя с решение на Общото събрание.

Глава Шеста
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 19. (1) Членството в Сдружението се прекратява при:

 1. напускане, с едномесечно писмено заявление отправено до Управителния съвет;
 2. изключване;
 3. прекратяване на Сдружението;
 4. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице – член;
 5. при прекратяване на дейността на юридическото лице – член.

(2) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато с действие или бездействие си злепоставя и накърнява интересите, доброто име и/или обществената репутация на Сдружението; когато изключваният системно не изпълнява своите задължения и нарушава Устава. Изключеният член няма право на връщане на внесения членски внос. При вземане на решение за изключване Общото събрание, може да предостави възможност на изключвания да бъде изслушан.

(3) Членът не отговаря лично за задълженията на Асоциацията.

Глава Седма
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Органите на управление са:

(1) Общо събрание.

(2) Управителен съвет.

(3) Председател и Заместник председател на Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. Общото събрание на членовете на Сдружението е негов върховен орган, в който влизат по право членовете–учредители, редовите членове и почетните членове.

Чл. 22. Компетентност на Общото събрание:

 1. Приема, изменя и допълва устава;
 2. Приема дългосрочни планове, програми и други решения за постигане целите и задачите;
 3. Определя броя на членовете на управителния съвет и броя на заместник председателите;
 4. Избира и освобождава членове на Управителния съвет и Контролния съвет/Контрольора;
 5. Избира от членовете на управителния съвет председател и заместник председател на управителния съвет;
 6. Определя възнаграждения на Председателя, заместник председателя и членовете на УС;
 7. Приема доклада на Контролния съвет/Контрольора;
 8. Взема решение за реорганизация и прекратяване на Сдружението и за сливането му с друго;
 9. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
 10. Обсъжда и приема годишния отчет и баланса, внесен от Управителния съвет и освобождава членовете му от отговорност;
 11. Приема годишния бюджет;
 12. Взема решение за размера на членския внос;
 13. Отменя решения на УС, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 14. Приема вътрешни актове;
 15. Решава въпроси, свързани с разпореждането с недвижими имоти и учредяването на вещни права върху тях;
 16. Определя правилата за подбора на лицата и тяхното подпомагане за осъществяване на обществено полезната дейност.

Чл. 23. Общо събрание може да се свика и по искане на 1/10 от членовете. В случай на отказ от страна на Управителния съвет да извърши действията по свикването, се прилагат разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел.

Чл. 24. В случай на невъзможност за председателя да изпълнява задълженията си, поради заболяване или настъпване на смърт, то Управителният съвет в срок до два месеца от настъпването на събитието отправя покана за свикване на Общо събрание.

Чл. 25. В случаи на невъзможност поради тежко заболяване или смърт член на Управителния съвет да изпълнява задълженията си, то Управителният съвет на Сдружението в срок до два месеца от настъпването на събитието отправя покана за свикване на Общо събрание.

Чл. 26. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква. Поканата се обнародва в един национален ежедневник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най–малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 27. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени чрез пълномощници най–малко половината от членовете. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на явилите се членове.

(2) Всеки член на Сдружението има право на един глас.

(3) Всеки член може да представлява не повече от трима други членове въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до него, неговия съпруг(а) и роднини съгласно в чл. 28 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), както и до юридически лица, в които е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решение.

(5) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите, но за изменение на Устава, за прекратяване на Сдружението или сливането му с друго ЮЛНЦ е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите.

(6) Гласуването е явно, освен ако събранието в конкретен случай не реши друго.

(7) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателствалия събранието и неговия протоколист.

(8) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата по чл. 41 ал. 3 т. 1,т. 2,т. З и т. 4 от ЗЮЛНЦ.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 28. Управителният съвет е висш орган за управление на Сдружението в периода между заседанията на Общото събрание.

Чл. 29. Мандата на членовете на управителният съвет е 4 (четири) години.

Чл. 30. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя на Управителния съвет, в отправена покана най-малко 7 (седем) дни преди датата на провеждане на заседанието, в която се съдържа проект за дневен ред. Поканата се изпраща с факс, телеграма или електронна поща. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. Управителният съвет може да взема и неприсъствени решения, подписани без забележки и възражение за това от всички свои членове.

(2) Заседанието е законно, ако на него присъстват най–малко половината от членовете на Управителния съвет.

(3) Решенията се взимат с мнозинство от всички членове.

(4) Взема решения за участие в други организации.

(5) В заседанията на Управителния съвет може да участва с право на съвещателен глас и Председателят на Контролния съвет/Контрольора.

Чл. 31. Управителният съвет се свиква на заседание най–малко един път на три месеца. Свикването се извършва от Председателя или по искане на 1/3 от членовете му.

Чл. 32. В случай когато Председателят не свика заседание на Управителния съвет, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. В този случай свикването и провеждането на заседанието се извършва по реда на чл. 30, като заинтересования член или един от заинтересованите членове предприема действията предвидени за председателя.

Чл. 33. Компетентност на Управителния съвет:

(1) представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.

(2) осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание.

(3) подготвя и внася в Общото събрание и проект за бюджет.

(4) следи за изпълнение на приетия от Общото събрание бюджет.

(5) разработва, приема и предлага за обсъждане и приемане на Общото събрание планове, програми и отчети.

(6) осъществява оперативното ръководство;

(7) определя необходимостта, броя, вида на щатовете за сътрудници и техните възнаграждения.

(8) приема и изключва членове на Сдружението.

(9) обсъжда и решава всички въпроси по дейността на Сдружението, които са извън компетентността на другите органи.

(10) прави предложения за извършване на разпоредителни действия с недвижими имоти и учредяването на вещни права върху тях.

(11) приема вътрешни правила за своята работа.

(12) определя седалището и адреса на управление на Сдружението.

Чл. 34. Освобождаването на членове на Управителния съвет става с решение на Общото събрание по тяхно писмено искане или по мотивирано предложение на член на Сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 35. (1) Председателя и Заместник председателя/ите на Управителният съвет се избират от общото събрание с обикновено мнозинство със срок на мандата равен на срока, за който е избран Управителния съвет.

(2) Председателят организира дейността на Сдружението и Управителния съвет, ръководи и контролира текущата дейност на Сдружението, съгласно одобрените от Общото събрание и Управителния съвет насоки и приетите от него решения, взема решения по въпросите, извън изричната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет и представлява Сдружението пред трети лица. При необходимост председателят възлага на заместник–председателя да изпълнява изцяло или част от функциите му.

(3) Председателя сключва трудови и граждански договори, включително и със самия себе си, за изпълнение на определени проекти за постигане целите и задачите на Сдружението.

(4) Мандатът на председателя се прекратява:

а/ по негово желание, заявено писмено в Управителния съвет;

б/ при трайна физическа невъзможност да изпълнява задълженията си или при поставянето му под запрещение;

в/ при прекратяване на членството му;

г/ при системно неизпълнение на задълженията по устава и вътрешните правила за дейността на Сдружението и Управителния съвет.

(5) Мандатът на заместник председателя се прекратява в случаите по ал. 4.

(6) При невъзможност на председателя да изпълнява функциите си поради тежко заболяване или смърт, заместник–председателя а при невъзможност и от негова страна, Управителния съвет със свое решение определя, кой от членовете на управителният съвет ще поеме функциите на председател, като в двумесечен срок Управителният съвет свиква Общо събрание за избиране на нов председател. Мандатът на новоизбрания председател на Сдружението е равен на мандата на другите членове Управителния съвет.

(7) Сдружението се представлява от председателя и заместник–председателя/ите на Управителния съвет, поотделно.

Глава Осма
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 36. (1) Контролни органи на Сдружението са Контролен съвет или Контрольор.

(2) Контролният съвет се състои от трима членове, физически лица, избрани пряко от Общото събрание. Членовете на Контролния съвет (КС) се избират за срок от четири години.

(3) Контрольора се избира пряко от общото събрание.

(4) В Контролния съвет не могат да бъдат избирани едновременно за един и същ мандат – съпрузи, роднини по права и по съребрена линия, както и по сватовство до втора степен.

(5) Контролният съвет избира измежду членовете си председател, който може да присъства или да упълномощава друг член на КС да присъства на заседанията на Управителния съвет.

(6) Контролният съвет/контрольора следи за изпълнението на Устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет, съответствието на взетите от Управителния съвет решения с Устава и закона, проверява финансовото състояние на Сдружението и се грижи за опазване, увеличаване, целесъобразно разходване и използване на средствата му в съответствие с финансово–нормативните документи.

Глава Девета
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 37. Финансовите средствата на Сдружението се набират от членски внос, дарения от спомоществователи, национални и международни програми, осигуряващи финансиране на нестопански организации както и от разрешено от закона за този вид юридически лица управление и разпореждане с имуществото му.

Чл. 38. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

Чл. 39. Разходите се извършват съобразно годишен бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание.

Глава Десета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 40. Сдружението се прекратява:

 1. с решение на Общото събрание.
 2. с решение на окръжния съд, по иск на прокурора или на всеки заинтересован, в предвидените от закона случаи.

Глава Единадесета
ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл. 41. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

Чл. 42. Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.

Чл. 43. Ако ликвидатор не е бил определен по чл. 41, той се определя от Окръжния съд по седалището на дружеството.

Чл. 44. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 45. Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори по възможност кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

Чл. 46. Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бивши членове.
 2. лица, били в състава на органите му или негови служители.
 3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение.
 4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3.
 5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия без ограничение, по съребрена

линия до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително.

 1. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или членове на управителни органи.

Глава Дванадесета
ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

Чл. 48. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1 то се предава на общината по седалището на Сдружението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1.За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство и ЗЮЛНЦ.
 • 2Настоящият устав е приет на Редовното общо отчетно-изборно събрание, състояло се на 29 март 2015 г. в гр. София.

Подкрепете нас и нашата кауза!

Направи дарение на стойност 10, 20 или 50 лв. към “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХЕМОФИЛИЯ”!