Направи дарение!

Направи дарение към "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХЕМОФИЛИЯ"! Подкрепете нас и нашата кауза!

Направи дарение на стойност 10, 20 или 50 лв. към “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХЕМОФИЛИЯ”!

Дари 10 лв.

Дари 20 лв.

Дари 50 лв.