Наредба на ТЕЛК за медицинската експертиза

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 Г. Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.

която е валидна за всички комисии на ТЕЛК

обърнете внимание на чл. 69 ал.4 - дефинитивно състояние 

и ЧАСТ ДЕВЕТА "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ",  Раздел ХVІІІ, параграф 4. Дефекти на коагулацията .....

 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване.
(2) Медицинската експертиза е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения.

Чл. 2. Медицинската експертиза включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на трайно намалената работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), които упражняват трудова дейност и не са им определени вид и степен на увреждане, вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, и потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболяванията.

Чл. 3. (1) Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар/лекар по дентална медицина, от лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
(2) Експертизата на трайно намалената работоспособност, на вида и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, се осъществява от ТЕЛК и НЕЛК.
(3) Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от детски експертни лекарски комисии (ДЕЛК). Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва и от НЕЛК с участието на специалисти по детски болести в специализираните състави.
(4) Експертизата на професионалните болести се извършва от ТЕЛК, определени със заповед на министъра на здравеопазването, и от НЕЛК и включва потвърждаването или отхвърлянето на професионалния характер на заболяването. В заседанията участват специалисти по трудова медицина (радиобиология и радиационна хигиена) и по професионални болести, един от които председателства заседанията.

Чл. 4. Формата и съдържанието на експертните решения и на медицинските протоколи на ЛКК, ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК са по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.

Чл. 5. Експертизата на работоспособността в лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието и Министерството на физическото възпитание и спорта се извършва по реда на наредбата.

Глава втора.
ЕКСПЕРТИЗА НА ВРЕМЕННАТА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ
Раздел I.
Общи правила за издаване на болнични листове. Условия и ред за установяване на временна неработоспособност


Чл. 6. (1) Временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

(2) Отпускът поради временна неработоспособност се оформя с болничен лист по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) и от министъра на здравеопазването.

......Чл. 68. (1) При степен на трайно намалена работоспособност (степен на увреждане) над 90 на сто ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се произнасят и по потребността от чужда помощ.
(2) Чужда помощ се определя на лица, които не са в състояние да се обслужват самостоятелно при задоволяване на ежедневните си потребности.
(3) При децата чужда помощ може да се определи и при степен на увреждане под 90 на сто в зависимост от естеството на заболяването и възможността за отглеждането им в детско заведение.
(4) Определянето на чужда помощ при децата се обуславя от вида и степента на заболяването, а не от възрастта на детето.

Чл. 69. (1) Срокът на инвалидността е от една до 3 години в зависимост отхарактера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността (степента на увреждане).
(2) Крайната дата на срока на инвалидизиране е 1-во число на месеца, през който е било извършено освидетелстването.
(3) Когато преосвидетелстването е извършено след датата по ал. 2, в решението си ТЕЛК/ДЕЛК отбелязва закъснението и причините за това.
(4) При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността (степента на увреждане) се определя пожизнен срок на инвалидността.
(5) При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидността се определя съгласно ал. 1.
(6) Срокът, за който е определена чуждата помощ, може да бъде същият или по-кратък от срока на намалената работоспособност (степен на увреждане) в зависимост от увреждането и неговата динамика, но за не по-малко от 6 месеца.
(7) При лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, се определя пожизнен срок на инвалидността. Преосвидетелстване на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.

Чл. 70. (1) Дата на инвалидизиране се определя, когато се определя процент трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане).
(2) Когато лицето е било във временна неработоспособност и е преминало непосредствено в инвалидност, за дата на инвалидизиране се приема денят, от който е приключила временната неработоспособност по болничните листове.
(3) Когато лицето поради увреждането си е трудоустроено на работа с по-ниска квалификация, за дата на инвалидизиране се приема датата на преминаване на лицето на тази работа. Това обстоятелство се установява по наличната медицинска документация и документите за трудов стаж.

(4) Когато лицето не е ползвало отпуск по болест или не работи, датата на инвалидизиране се определя въз основа на медицинските документи и здравословното му състояние при освидетелстването. Когато липсва медицинска документация и здравословното състояние на лицето не дава достатъчно основание, за дата на.........ЧАСТ ДЕВЕТА

"ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ"Раздел ХVІІІ
Други болести на кръвта и кръвотворните органи


1. Желязо- и други недоимъчни анемии:
1.1. след чести кръвоизливи или рецидиви без възможност за постигане на ремисия при лечението: 20 %
1.2. при трайно задържане на хемоглобина под 100 г/л, потребност от периодично кръвопреливане: 50 - 80 %
2. Наследствени и придобити хемолитични анемии:
2.1. при стабилизирано състояние без изразени общи нарушения: 20 %
2.2. при хемоглобин под 100 г/л, потребност от кръвопреливания, имуносупресия, умерено увредено общо състояние: 80 %
2.3. при значително увредено общо състояние, необходимост от периодични кръвопреливания, вторична хемосидероза, трайно имуносупресивно лечение: 90 - 100 %
3. Апластична анемия - при панмиелопатия или еритробластофтиза: 70 - 100 %
4. Дефекти на коагулацията:
4.1. лека степен - редки провокирани кръвоизливи (антихемофилен глобулин (АХГ) над 5 %): 20 - 30 %
4.2. средно тежка форма - с редки повтарящи се кръвоизливи (АХГ 1 - 5 %): 40 - 60 %
4.3. тежки форми - чести кръвоизливи, необходимост от регулярно заместително и друго лечение (АХГ), по-малко от 1 %: 95 - 100 %
5. Пурпура и други хеморагични състояния
Оценката се прави както по т. 4.
6. Болести на белите кръвни телца (агранулоцитоза, функционални разстройства на полиморфноядрените неутрофили, генетични аномалии на левкоцитите и др.):

.............целия текст може да изтеглите тук: НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

 Последни новини

МАНИФЕСТ за Световния ден на Хемофилията

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ за по-добра диагностика, съвременно лечение и по-достъпна социална гр…

Лагер 2012

От 22-юли до 1 август  - комплекс Априлци - Априлци се проведе лагера за деца с хемоф…

Световен ден на Хемофилията

Световен ден на Хемофилията Ежегодно на 17 април отбелязваме Световния ден на хемофилия.…

Галерии
Лагер, 2015
22 - 31 юли - Априлци - летнен лагер за деца с хемофилия
Варна - 10.12.2011
3,4.09.2011 - София
20-30 Юли - Казанлък
Наши Партньори
Copyrights hemo-bg.org 2011 Всички права запазени.. Уеб дизайн от ВИВ Дизайн ООД.